ภูริ เอสเตท

เราพร้อมสร้างสรรค์ผืนดินที่เป็นรากฐาน ของการเกิดพื้นที่แห่งการเติบโต เกิดชีวิต เกิดความสุข

เกิดรอยยิ้มของการได้อยู่ร่วมกัน ตอบทุกนิยามใหม่ๆ กับคำจำกัดความของคำว่า “บ้าน”

ค้นหาโครงการ

ความสุข…ที่มากกว่าราคา

Pay Less More Happiness...

แนวคิดของเรา

เราสร้างบ้านจากแนวคิดบ้านไทยประยุกต์ นำความเป็นไทยโดยใช้ภูมิปัญญาของการสร้างบ้านไทยสมัยก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้น ทำให้เรามีแนวคิดบ้านที่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ทำให้บ้านเย็นสบาย และแนวคิดบ้านที่ประหยัดพลังงาน จึงออกมาเป็นบ้านที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดบ้านรมย์ดี

แนวคิดของเรา

เราสร้างบ้านจากแนวคิดบ้านไทยประยุกต์ นำความเป็นไทยโดยใช้ภูมิปัญญาของการสร้างบ้านไทยสมัยก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้น ทำให้เรามีแนวคิดบ้านที่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ทำให้บ้านเย็นสบาย และแนวคิดบ้านที่ประหยัดพลังงาน จึงออกมาเป็นบ้านที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดบ้านรมย์ดี

ภูริ เอสเตท

เรามุ่งหวังที่จะสร้างผืนดินที่เป็นรากฐานเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้คำนิยามที่ว่า ความสุข…ที่มากกว่าราคา Pay Less More Happiness

เรามุ่งหวังที่จะสร้างผืนดินที่เป็นรากฐานเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้คำนิยามที่ว่า ความสุข…ที่มากกว่าราคา Pay Less More Happiness

ติดต่อเรา

เรามุ่งหวังที่จะผืนดินที่เป็นรากฐานเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้
คำนิยามที่ว่า ความสุข…ที่มากกว่าราคา Pay Less More Happiness

ข่าวสารและกิจกรรม